Zasaď svůj strom

kdo jsmeclenove
projektystromy
galerie
stanovy
support
sponzori
ikona
tisk
kontakty

strom 

cz  uk  Espana  


Muž, který sázel stromy
ZASAĎ SVŮJ STROM
sdružení přátel přírody

Stanovy občanského sdružení Zasaď svůj strom

schválené Ministerstvem vnitra 7. listopadu 2005


Čl. 1.
Název
Název:  Zasaď svůj strom
(dále jen "sdružení")
 
Čl. 2
Statut sdružení
1.    Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
2.   Sdružení je právnickou osobou.
 
Čl. 3
Cíl činnosti sdružení
1.    Cílem sdružení je výsadba stromků, ekologická výchova mládeže, zlepšení stavu životního prostředí a přístupu k němu.
2.    Za tímto účelem bude sdružení usilovat o získání do vlastnictví, pronájmu či jiného smluvního vztahu pozemky, vhodné k výsadbě smíšeného lesa. Na těchto pozemcích bude vlastními silami, s pomocí dobrovolníků a za aktivní účasti mládeže vysazovat stromky a starat se o ně. Po dohodě s obecními úřady a vzdělávacími institucemi bude pořádat ekologické přednášky. Dále bude sdružení organizovat výlety do přírody pro školní třídy a skupiny tělesně postižených.

Čl. 4
Členství
1.    Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
2.   O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.
3.   Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4.   Členství zaniká:
a)    vystoupením člena písemným oznámením radě,
b)    úmrtím člena,
c)    u právnické osoby jejím zrušením,
d)    zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
e)    zánikem sdružení.
5.    Dokladem členství je potvrzení vydané radou sdružení/dokladem o členství je členský průkaz vydaný radou sdružení.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů
1.    Člen sdružení má právo:
a)    účastnit se jednání členské schůze,
b)    volit orgány sdružení,
c)    být volen do orgánů sdružení,
d)    obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
2.    Člen má povinnost zejména:
a)    dodržovat stanovy sdružení,
b)    aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
c)    svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
d)    platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
e)    dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

Čl. 6
Orgány sdružení
 Orgány sdružení jsou:
a)    valná hromada,
b)    rada sdružení,
c)    předseda.

Čl. 7
Valná hromada
1.    Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2.    Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3.    Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
4.    Valná hromada zejména:
a)    rozhoduje o změnách stanov sdružení,
b)    schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
c)    volí členy rady sdružení,
d)    rozhoduje o počtu členů rady sdružení,
e)    rozhoduje o zrušení členství,
f)    rozhoduje o zrušení sdružení.
5.    Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
6.   Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
7.   Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.

Čl. 8
Rada sdružení
1.    Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
2.   Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
3.   Rada má nejméně 3 členy.
4.   Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 1 x ročně.
5.   Rada zejména:
a)    volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
b)    koordinuje činnost sdružení,
c)    svolává valnou hromadu,
d)    zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
e)    rozhoduje o přijetí za člena sdružení,
6.   K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit kancelář sdružení.
7.   Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
8.   Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
9. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí/trojí svolání v průběhu 6 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada.

Čl. 9
Předseda
1.    Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada.
2.   Předsedu volí rada sdružení.
3.   Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.
4.   Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.

Čl. 10
Zásady hospodaření
1.    Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2.   Zdroji majetku jsou zejména:
a)    dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b)    výnosy majetku,
c)    příjmy z činností při naplňování cílů sdružení,
d)    členské příspěvky (pokud jsou vybírány),
3.    Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
4.    Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

Čl. 11
Zánik sdružení
1.   Sdružení zaniká:
a)    dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,
b)    rozhodnutím Ministerstva vnitra.
2.    Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1.    Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
2.   Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
Online slovník, Peníze
Výměna odkazů